Etiquetes Entrades etiquetades amb "parlament"

parlament

6185

Durant les compareixences celebrades en la Comissió d’Agricultura del Parlament de Catalunya sobre la proposició de llei que s’està tramitant per prohibir els circs amb animals, el debat es va centrar en si Catalunya ha de prohibir els circs amb animals o ha de regular l’activitat.

En els últims anys, la preocupació social per l’ús d’animals en circs és primordial i s’ha avançat en prohibicions totals o parcials d’animals en circ.

En l’àmbit legislatiu, podríem afirmar que els circs amb animals ja van ser prohibits per la legislació catalana mitjançant la llei de protecció dels animals de l’any 1988, ja que aquest cos legislatiu prohibeix expressament en l’article 6 “l’ús d’animals en espectacles si els poden ocasionar sofriment o si poden ser objecte de tractaments antinaturals”, com de facto succeeix en els circs. Però els actuals coneixements científics sobre l’existència de patiment i el comportament desnaturalitzat de les actuacions dels animals en els circs, el rebuig social resultat de l’augment d’una major consciència i sensibilitat en aquesta matèria, i la tendència i trajectòria legal que ha viscut Catalunya durant tots aquests anys, motiven la inclusió expressa de la prohibició.

Seria un gran error tècnic legislatiu regular les condicions de benestar dels animals en el circ.

Una regulació podria contradir la mateixa Llei de protecció dels animals, segons les seves previsions respecte al tracte que cal donar a tots els animals a Catalunya, atès que en els circs no s’atenen les seves necessitats etològiques i biològiques, no es respecten les seves necessitats socials i de comportament i no tenen llibertat per expressar la seva naturalesa pròpia.

Hi ha exemples de prohibicions d’altres països que van passar per una regulació prèvia, com Bèlgica, que finalment ho va prohibir el 2013 i d’altres països que estan considerant, debatent o tramitant iniciatives legals encaminades a una prohibició i que ja comptaven amb una regulació, com Anglaterra o Alemanya. Per tant, la tendència no és regular, sinó prohibir.

El debat en el territori català no s’ha centrat en regular, sinó en prohibir. Una gran part de la població catalana, i en concret un 65%, ja viu en una localitat on ja no estan permeses aquestes activitats, i ara regular seria trair la voluntat d’aquesta àmplia majoria.

Hem de fer una menció expressa a la Llei estatal 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici, aplicable a Catalunya, que considera els circs, segons la definició que fa l’article 3, com “explotacions”, juntament amb els escorxadors, els establiments destinats a la utilització d’animals per experimentació i les instal·lacions en les quals es crien animals de producció per a qualsevol fi comercial o lucratiu. Seguint la indicació de la llei (art.4), a totes les explotacions, les Administracions han d’adoptar les mesures per assegurar que els animals “no pateixin dolors, sofriments o danys inútils”, sent aquest un dels principis que regeixen les normatives de benestar animal. Així, en totes aquestes activitats, la seva protecció s’encamina a evitar patiments innecessaris perquè causar un cert grau de patiment a un animal és necessari des del punt de vista legal, -absolutament reprotxable èticament-, si existeix una raó de pes major que la d’evitar tot tipus de patiment a aquell animal que ho justifiqui (i per això es fan regulacions), com per exemple la producció d’aliments o un fàrmac, i que en el nostre cas es traduiria en cobrir un aspecte lúdic, estètic o de diversió.

El termòmetre per mesurar si cal una regulació o una prohibició són els coneixements científics, l’experiència adquirida i la normativa d’aplicació. La conclusió a la qual hem d’arribar és que la presència d’animals en circs ha de desaparèixer, una vegada es coneixen les necessitats dels animals que estan en el circ, que en cap cas comporta viure en permanent captivitat, que es disposen d’amplis coneixements de caràcter científic sobre el grau de sofriment d’aquests animals que no poden expressar el seu comportament natural, aplicant el dret comunitari (que reconeix la seva naturalesa d’éssers que senten) i el dret català (que prohibeix els espectacles on els animals reben tractaments antinaturals i altres accions que suposin patiment o maltracte als animals), i que avui en dia, existeix un ampli consens social per avalar una no regulació de les condicions de benestar animal i optar per una prohibició en atenció a què infligir patiment per finalitats lúdiques ja no és acceptable per la societat.
Altres països com França, Itàlia o Anglaterra compten amb una regulació, les quals contenen els requisits d’allotjament, que bàsicament consisteixen en l’espai que cal habilitar com a mínim per cada animal mesurat en metres quadrats, tot i que s’ha comprovat que no és possible fer compatible qualsevol mesura de benestar animal en aquests termes si ho comparem amb l’espai que tindrien en llibertat. Aquestes regulacions també preveuen aspectes tan extravagants com el disseny de les cadenes dels elefants, que han de ser encoixinades, o la utilització dels ganxos metàl·lics i punxants per grans mamífers en funció de les diferents regions el cos. Tot això ens porta a concloure que és impossible qualsevol esforç per mantenir els animals en circs de forma compatible amb les seves necessitats i la mateixa incoherència ens porta al fracàs dels intents de regulació de les condicions de benestar dels animals en un context d’impossible benestar.


 

Advocada. Assessora legal de la Fundació Franz Weber, entitat suïssa amb una àmplia trajectòria de més de 35 anys en la de defensa del medi ambient i els animals, col·laboradora de la UNESCO i consultora de l’ONU.
Membre de la Junta Directiva de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d’advocats de Barcelona, responsable de normativa i integrant de la Comissió Mixta entre la Comissió i la Fiscalia de Catalunya.
Membre del Consell Municipal per a la convivència, protecció i defensa dels animals de l’Ajuntament de Barcelona.
Col·laboradora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en temes legals relacionats amb el dret animal i ajudant d’edició de www.derechoanimal.info, membre de Research Group Animals, Law and Society de la UAB i professora del Màster en “Dret animal i Societat” (UAB).
Assessora legal de l’Associació Parlamentària en Defensa dels animals (APDDA) al Congrés dels Diputats d’Espanya.
Assessora jurídica d’entitats privades i públiques, administratives i polítiques, de diversos països, de la Unió Europea i internacionals. Participa en nombrosos actes institucionals, congressos d’índole nacional i internacional, Conferències de les Parts en Convenis internacionals, revistes universitàries i tutoria d’alumnes.

2835

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural del Parlament de Catalunya va recollir el dia 25 d’octubre de 2014 la sessió de compareixences d’experts a favor de la proposició de llei per prohibir l’ús d’animals en circs a Catalunya.

Deu compareixents, reconeguts especialistes en diversos àmbits relacionats amb la protecció dels animals, van exposar els arguments morals, científics i jurídics que justifiquen la prohibició de l’ús d’animals als circs.

Al matí van comparèixer:

Carmen Maté García, investigadora i col·laboradora de la Facultat de Biologia de Barcelona
Ramon Garcia, auxiliar sanitari de l’Àrea d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Clínic de Barcelona
Luis Flores Girón, veterinari de fauna salvatge
Jaime Vidal, etòleg de gossos
Jaume Fatjó, doctor en veterinària i director de la Càtedra Fundació Afinitty “Animals i Salut” de la Universitat Autònoma de Barcelona
Jordi Portabella i Calvete, biòleg

Marta Tafalla, doctora en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona
Anna Mulà, en representació de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d’Advocats de Barcelona i de la Fundació Franz Weber
Leonardo Anselmi Rafaelli, director executiu de la Fundació Franz Weber i membre de l’Associació Animalista Libera!

VÍDEO DEL MATÍ


  

A la tarda van comparèixer:

Immanuel Birmelin, etòleg de la Universitat de Friburg
Helmut Grosscurth de l’Associació Europea del Circ
Rona Brown de l’Associació Europea de Circ

VÍDEO DE LA TARDA


 

Vídeo del primer dia de compareixences.

2694

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural del Parlament de Catalunya ha acollit avui la sessió de compareixences d’experts a favor de la proposició de llei per prohibir l’ús d’animals en circs a Catalunya, impulsada per l’Associació Animalista LIBERA! i la Fundació Franz Weber (FFW) a través de la campanya CLAC (Catalunya Lliure d’Animals en Circs).

Els deu compareixents, reconeguts especialistes en diversos àmbits relacionats amb la protecció dels animals, han exposat els arguments morals, científics i jurídics que justifiquen la prohibició de l’ús d’animals als circs.

Entre els experts que han participat en la sessió destaquen Anna Mulà, advocada especialitzada en dret animal i ambiental i membre de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Leonardo Anselmi, activista animalista i director de la Fundació Franz Weber per al sud d’Europa i Llatinoamèrica, Marta Tafalla, doctora en Filosofia i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jaume Fatjó, doctor en Veterinària i especialista europeu en medicina del comportament animal, Luís Flores, veterinari del Zoo Botànic de Jerez i de Veterinarios para la Fauna Silvestre (Wildvets), Carmen Maté, doctora en Ciències Biològiques especialitzada en etologia de primats, Santi Vidal, educador caní i entrenador de gossos especialistes, Jordi Casamitjana, etòleg i consultor sobre protecció i benestar animal, Jordi Portabella, biòleg, i Ramón García, escriptor amb estudis de Primatologia.

Després de que el passat 8 d’octubre i avui s’hagin celebrat també al Parlament les compareixences del sector circense contrari a la proposició de llei, la pròxima fase de la seva tramitació serà el debat i votació del text definitiu de la llei, previstos per al proper mes de desembre.

Arguments a favor d’una Catalunya lliure d’animals en circs

En resposta als plantejaments d’alguns grups parlamentaris de la Comissió que han proposat limitar la prohibició només als animals salvatges, tots els experts animalistes han defensat i argumentat que la proposició de llei ha d’aprovar-se en la seva totalitat, deixant clar que no existeix cap diferència ni científica ni moral entre el sofriment dels animals salvatges i el dels domèstics, com els gossos, gats o cavalls, animals que alguns partits polítics plantegen deixar fora de tota protecció.

A més, en la sessió s’ha abordat la proposta dels empresaris circenses que van sol·licitar la regulació i control de l’ús d’animals en els circs com a alternativa a la seva prohibició. En primer lloc, els científics compareixents han coincidit en que aquest control requeriria una estructura professional inassumible econòmicament tant per al circ com per a l’Administració. A banda, han explicat que la mesura requeriria, entre altres qüestions, la construcció d’un santuari al què poder traslladar als animals confiscats, així com als abandonats en ocasions pels circs o als que s’escapen dels recintes en els què viuen tancats.

Per últim, els experts consideren que la regulació proposada pels empresaris circenses seria inacceptable ja que no garantiria el benestar animal ni impediria les molèsties i perills provocats els ciutadans amb la instal·lació de circs amb animals (com els riscos de zoonosis o els escapaments i abandonaments d’animals que provoquen accidents i lesions d’animals i ciutadans).

En aquest sentit, Anna Mulà ha explicat el fracàs de legislacions d’altres països que van apostar només per la regulació de l’ús d’animals en circs, com França, Itàlia o Anglaterra on no s’ha pogut garantir el benestar animal ni evitar les molèsties i riscos per al veïnat. En el cas britànic, l’advocada ha informat de que el país està actualment en un procés legislatiu que finalitzarà el proper divendres amb una prohibició de l’ús d’animals en circs, una consecució que acaba de produir-se també a Malta.

A través dels precedents legislatius internacionals i dels arguments morals i científics, els experts compareixents han conclòs que l’única forma de garantir el benestar animal i la seguretat ciutadana és abolir les pràctiques cruels que mantenen als animals condemnats a una vida en captivitat en els circs.

Per últim, cal destacar també la intervenció de l’activista Leonardo Anselmi, director de la Fundació Franz Weber per al sud d’ Europa i Llatinoamèrica, que ha ressaltat en la seva compareixença la necessitat de generar aquest tipus de debats parlamentaris per seguir avançant en matèria de protecció animal.

Font: Libera! (comunicat de premsa)

2739

Vídeo íntegre del primer dia de les compareixences. Personalitats del món del circ i posicionats en contra de la llei que abolirá els espectacles amb animals als circs a Catalunya, van participar en la primera sessió de compareixences al Parlament de Catalunya el dia 8 d’octubre de 2014.
 

Al matí van comparèixer:

Blaï Mateu Trias, en representació de la companyia Baró d’Evel Cirk
Genís Matabosch, director del Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres
Joan Ramon Graell, president de l’Associació de Professionals del Circ
Rafael Arencón, coordinador del Grup de Defensa del Circ amb Animals
Jaume Mateu i Bullich (Tortell Poltrona), director del Circ Cric i fundador de Pallassos sense Fronteres
Carles Raluy, director del Circ Raluy
Enys Faggioni, empresari del Gran Circo Americano
Urs Pilz, president de l’Associació Europea de Circ

VÍDEO DEL MATÍ


  

A la tarda van comparèixer:

Carmen López Burillo, Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya
Vicent Llorca i Barreres, director de la revista “Zirkólika”
Gaetano Montico, president del Sindicat Autònom d’Ensinistradors d’Animals

VÍDEO DE LA TARDA


 

Vídeo del segon dia de compareixences.

2271

El Partit Animalista ha aconseguit 20.777 vots en les eleccions al Parlament de Catalunya, 6.539 vots més que en les anteriors eleccions, a falta que es comptabilitzi el vot dels residents a l’estranger.

El passat mes de setembre el president de la Generalitat, Artur Mas, va convocar eleccions al Parlament, avançant la fi de la seva legislatura dos anys. PACMA va començar a treballar per a presentar candidatura. L’11 d’octubre (fora del termini previst en la llei electoral) la Junta Electoral requeria als partits extraparlamentaris la recollida d’avals per poder concórrer a aquests comicis. En els 10 dies que restaven de termini PACMA va aconseguir més de 8.000 signatures, superant les 5000 necessàries.

Des de PACMA valoren molt positivament els resultats i consideren un èxit el creixement del 46% respecte a les anteriors eleccions al Parlament, donades les excepcionalitats d’aquestes eleccions, que han estat centrades en una qüestió territorial. Ressalten que tenen una massa de votants que dóna suport a “l’únic partit que defensa els drets de tots els animals”.

Segons manifesta el Partit Animalista, la defensa dels animals ha estat present a la campanya electoral del 25N: milers de fulletons han estat distribuïts, més de 1.000.000 de persones han vist el vídeo electoral, s’han realitzat jornades animalistes i actes amb el suport de protectores.

Després d’aquests resultats, el Partit Animalista assegura que “segueix posicionat com una opció sòlida i real per aconseguir un representant que defensi els drets dels animals”. Afirmen que “tenint en compte el funcionament del sistema electoral espanyol, les pròximes eleccions europees el 2014, amb circumscripció única, seran els comicis en què es podria arribar a obtenir un representant animalista”.

LA PLOMA

4724
A la xarrada de les II Jornades Veganes de Benissa, haguí de passar massa ràpidament per damunt d’eixa patètica masculinitat que s’amaga darrere de...

NUTRICIÓ

5527
Per segon any consecutiu Gopal va organitzar el concurs benèfic de truites de patates veganes, com en la primera edició, van estar presents diferents...