El Tribunal Europeu de Justícia desestima el recurs interposat pel Govern espanyol i la Xunta de Galizia contra la normativa comunitària sobre els canvis en els controls de toxicitat per al marisc que obliga a substituir els ratolins per proves químiques.
 
Des de finals de 2011, el Reglament CE 15/2011 permet l’ús de mètodes alternatius que no utilitzen animals -els quals es veien sotmesos a un dolor extrem i una posterior mort – en les proves per a la detecció de biotoxines marines en mol·luscs destinats per al consum humà.
 
L’autoritat científica EFSA (Autoritat Europea de Seguretat Alimentària) va indicar que els mètodes amb animals presentaven deficiències i no es consideraven adequats per assegurar la seguretat alimentària, de manera que la Comissió Europea va atorgar als estats membres un termini per aplicar els mètodes químics que va acabar a finals de l’any passat. No obstant això, l’estat espanyol, un dels principals productors europeus i mundials de marisc, va apel·lar contra aquesta decisió en considerar que l’impacte econòmic de la mateixa era “desproporcionat” entre altres raons.

A aquesta argumentació el TE al·lega en la sentència que: “La protecció de la salut pública té una importància preponderant pel que fa a les consideracions econòmiques, de manera que pot justificar conseqüències econòmiques negatives, fins i tot considerables, per a determinats operadors” i que tot i ser demostrat l’increment del cost per mostra en el mètode LC-MS / MS sigui superior al cost del mètode biològic “no es pot considerar que tal sobrecost sigui desproporcionat respecte a l’objectiu perseguit, que consisteix en la protecció de la salut dels consumidors de mol·luscs bivalves.”

Entre les consideracions per rebutjar el recurs, el tribunal europeu de justícia accepta l’acreditació del mètode químic LC-MS / MS, validat per diversos laboratoris sota el control del LRUEBM, com a mètode que permet detectar toxines lipofíliques conegudes de manera més fiable que el mètode biològic que pot donar lloc a falsos resultats negatius.

També explica que no ha quedat prou demostrat per l’estat espanyol aquest increment del cost i que tampoc no s’han tingut en compte la reducció de costos per la major fiabilitat del mètode químic.
 
Alberto Díez, portaveu de l’Associació Nacional per a la Defensa dels Animals, ANDA, es mostra molt satisfet davant d’aquesta decisió, que suposa “un avanç important en el reconeixement dels mètodes alternatius que sent més fiables, no impliquen sofriment per als animals, permetent que guanyem tots“. ANDA s’havia dirigit a l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició per a sol·licitar que s’avancés al final de l’experimentació amb animals.

Imatge: Igualdad Animal