L’Observatori Justícia i Defensa Animal ha remès aquest matí un escrit al Defensor del Poble andalús denunciant que l’actual estructura del Consell Andalús de Protecció d’Animals de Companyia, sense representativitat animalista, suposa una greu discriminació per part de la Junta d’Andalusia cap a les entitats de defensa animal.

El Consell Andalús de Protecció d’Animals de Companyia, òrgan consultiu que va ser creat fa escassos quatre mesos com a instrument d’assessorament, consulta i estudi en matèria de protecció d’animals anomenats de companyia, té atribuïdes, entre altres funcions, l’emissió d’informes i propostes a les diferents institucions de totes aquelles qüestions relatives a la seva protecció. L’Observatori, que en el seu moment va celebrar la creació d’aquest Consell, no entén, però, que de la seva composició hagin estat exclosos precisament els col·lectius que tenen l’interès legítim en la defensa dels animals.

Tenint en compte les funcions que aquest Consell té, la no presència de cap representant de col·lectius animalistes implica un menyscabament dels principis constitucionals derivats del dret de participació ciutadana en els assumptes públics així com del dret d’audiència dels ciutadans en l’elaboració de les disposicions reglamentàries. A més, constitueix un desconsiderat despropòsit i un greuge comparatiu de nefastes conseqüències per als interessos afectats que, en aquest cas, més que en cap altre, s’han de tenir en compte, ja que els animals no tenen ni veu pròpia ni poden vetllar directament per la seva defensa i interessos, per això és important que es respecti la representativitat del col·lectiu d’entitats de defensa dels drets dels animals en l’esmentat Consell Andalús de Protecció d’Animals de Companyia.

L’Observatori recorda que l’article 23 de la Constitució Espanyola reconeix el dret dels ciutadans a participar en els assumptes públics, directament o per mitjà de representants, mentre que l’article 105 a) de la nostra Carta Magna defensa l’audiència dels ciutadans, directament o a través de les associacions reconegudes per la llei, en el procediment d’elaboració de les disposicions administratives que els afectin. I, tot i no ser estrictament part del contingut d’aquest dret fonamental la participació o audiència dels ciutadans en els òrgans assessors de l’administració pública, sí que és una emanació legal d’aquest dret fonamental genèric, de manera que hauria de respondre als mateixos criteris de representativitat dels interessos afectats. En aquest mateix sentit l’article 92.2 de la Llei 9/2007 de 22 d’octubre de l’Administració de la Junta d’Andalusia disposa que el nombre de membres dels òrgans col·legiats de l’administració andalusa “ha de ser proporcionat a la naturalesa i característiques de les funcions de l’òrgan col·legiat i, si s’escau, als interessos representats, havent de garantir la celeritat i l’eficàcia del seu funcionament “.

En el seu escrit al Defensor del Poble andalús, a qui es demana que intervingui i mitjanci davant la Junta perquè reformi la composició de l’esmentat Consell, l’Observatori recorda que en altres Consells anàlegs creats per la Junta d’Andalusia, com el cas del Consell Andalús de Biodiversitat, es troben fortament representats els col·lectius afectats o interessats, com el dels caçadors i pescadors esportius, o com en el cas del Consell Andalús de Relacions Laborals, on hi ha representants dels empresaris i els sindicats, o, finalment, al cas del Consell Audiovisual d’Andalusia, que està majoritàriament conformat per professionals de l’àmbit de les Ciències de la Comunicació, l’educació o la cultura.

Des de l’Observatori Justícia i Defensa Animal considerem urgent i necessari que es reformi la composició del Consell Andalús de Protecció d’Animals de Companyia perquè en el seu si estiguin representades les entitats que defensen els interessos dels animals. En el moment actual, en què com a conseqüència del desenvolupament ètic, social i cultural es manifesta una cada vegada més important sensibilitat tendent cap al respecte i la consideració moral i ètica cap als animals, els col · lectius de defensa dels animals han d’estar més presents que mai en aquest Consell, i la seva exclusió no té cap sentit ni justificació.